X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

بیماری مشترک بین انسان حیوان


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بیماری مشترک بین انسان وحیوان

محیط زندگی مشترک حیوانات، بیماری مشترکی رقم زند که عنوان بیماری مشترک بین انسان دام نام برند. میان بیماری نوپدیدی وجود دارند که مداخله انسان طبیعت، گاه دامن زند. محیط زندگی مشترک حیوانات، بیماری مشترکی رقم زند که عنوان بیماری مشترک بین انسان دام نام برند. میان بیماری نوپدیدی وجود دارند که مداخله انسان طبیعت، گاه دامن زند. برخی انها توانند چنان فاجعه بار باشند که تلفاتی نظیر جنگ برجای گذارند.این بیماری طریق حیوانات موادغذایی محصولات جانبی دست امده انها (گوشت، پوست، پشم و...) ممکن انسان، منتقل شود.۱۳ تیرماه عنوان روزملی مهار بیماری مشترک انسان حیوان نامگذاری شده اما متاسفانه اهمیت بیماری مشترک کشور ما چندان شناخته شده نیست، انجایی که پیشگیری، مهمترین گام مهار بیماری شمار اید امر سرویس دامپزشکی ارتباط دارد، گفت گویی بادکتر سید جاوید ال داوود - عضو هیات علمی دانشگاه دامپزشکی تهران رییس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک - انجام داده ایم . وی گفت وگو تاکید کند وجود دامپزشک مراکز تولید موادغذایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دکتر ال داوود عین حال یاداور شود تماس حیوانات حتما باید احتیاط کرد.

 ● ورود بیماری جدید مشترک بین انسان دام مثل انفلوانزای مرغی، ایا بیماری قدیمی تحت کنترل درامده است؟                           - بیماری قدیمی همچنان وجود دارند نه تنها ریشه کن نشده بلکه بعضی انها افزایش یافته اند! مثلا سل تب مالت (بروسلوز) افزایش نشان دهد، البته برخی افزایش اماری پیشرفت تشخیصی نسبت دهند که لازم بدانیم پیشرفت تشخیصی، امر درمان راهکارهای نوینی کشف شده است.

● دلیل اتفاق چیست ‍؟

عدم توانایی اطلا ع رسانی مشکل بزرگی است، اما مطلب دیگر همان میزان اهمیت، مشکلی که زمینه تحقیقات وجود دارد معمولا بودجه بسیار کمی امر اختصاص دهند، ضمن، کار عملی سیستماتیک انجام نمی شود، حقیقت لازم که سازمان دامپزشکی کشور متولی امر باشد اما عملا وزارت بهداشت کار انجام دهد سهم بسیار زیادی بودجه تحقیقاتی ارگانهای اجرایی صرف کند، حالی که جامعه دانشگاهی بهره ماند.مثلا رابطه انفلوانزای مرغی جانب وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده که دامپزشک نقش بسیار پررنگی بین داشتند بیماری توجه مرزی کشورهایی مثل ترکیه ، افغانستان عراق خوبی مهار شد. اما نه تنها دامپزشک تقدیری نشد بلکه نقش انها عنوان یکی مهره اصلی مهار بیماری نادیده گرفته طبیعی شرایط افراد انگیزه خود دست خواهند داد.

 ● ایا بیماری مشترک بین انسان حیوان قابل پیشگیری اند؟ - طور کلی دامپزشکی نظر بحث بهداشتی دو قسمت کلی تقسیم شود: بهداشت بیماری که مستقیما حیوان منتقل شوند بهداشت محصولات حیوانی.همانطور که دانیم برخی حیوانات انسان ارتباط مستقیم دارند خصوص سطح شهرها که بسیاری انها حیوانات خانگی شمار ایند (سگ ، گربه ، موش ، پرنده مختلف و...) که توان گفت قادر انتقال بسیاری بیماری هستند واقع وظیفه دامپزشک کنترل بیماری است. البته میزان بیماری منتقله حیوان انسان، بسیار کمتر بیماری انسان انسان ۱۰۰ درصد انها قابل پیشگیری است.

 ● درصد توان بیماری جدید تعمیم داد؟                                                     - بله، برخی بیماری که انها بیماری نوپدید گویند مثل جنون گاوی ، تب کریمه کنگو و... که اگر انسان منتقل شوند فرد نسبت انها ایمنی نداشته باشد، تواند کشنده غیرقابل پیشگیری باشد.                                                                             

● ایدز توانیم بیماری منتقله حیوان انسان شمار اوریم؟                           - بله! توجه منشاء یابی جدیدی که توسط محققان انجام شده منشاء گوریل تشخیص داده اند، توان چنین گفت.

● جز مواد غذایی ارتباط مستقیم ایا محصولات تولیدی حیوانات توانند بیماری منتقل کنند؟                                                                                                                               - بله، برخی بیماری طریق محصولات دست امده حیوانات قابل انتقال هستند مثلا برخی لوازم ارایشی - بهداشتی که تهیه انها چربی حیوانی و... استفاده شود، توانند منشاء انتقال باشند.

● اقدامات پیشگیرانه قبل بعد تولید محصولات انجام شود؟    - معاینات قبل کشتار بعد کشتار واقع بعد پروسه تولید اهمیت دارند باید تدابیری اندیشیده شود که خطر کاهش یابد.اینجاست که لزوم وجود یک دامپزشک صنایعی مثل صنایع غذایی مشخص شود مثلا کارخانه سوسیس، کالباس محصولات لبنی باید دامپزشک داشته باشند، چرا که اطلاعات مهندسین صنایع غذایی زمینه بیماری کم است.

 ● زمینه واردات دقت صورت گیرد؟  - باید کار انجام شود اما مشکل وجود دارد که برخی اوقات دلیل ارزان بودن یک سری مواد، قصور تاییدات بهداشتی صورت گیرد. مثلا بعد انفجار چرنوبیل یک سری مواد غذایی دلیل ارزانی وارد ایران حالیکه سایر کشورها کار نکردند. رابطه صادرات تبعیض وجود دارد مثلا تن ماهی داخل کشور مجوز وزارت بهداشت تولید شود ولی همین محصول وقتی خواهد صادر شود باید مجوز دامپزشکی داشته باشد.

 ● فکر کنم! بد نیست اندکی بیماری بپردازیم، عنوان اولین تب مالت اشاره کنید! - تب مالت واقع یک بیماری باکتریایی که برخی سویه بروسلا تولید کنند بروسلوز گویند، واقع یکی استثنایات بیماری مشترک هست، چون انتقال انسان انسان ندارد اختصاصا باید دام (گوسفند ، گاو سگ) منتقل شود که بیشتر طریق خوراکی مثل نوشیدن شیرخام ابی که توسط سگ الوده شده باشد.

● سایر محصولات لبنی چطور؟ بیماری منتقل کنند؟                                                   


<< 1 2 3 4 5 ... 22 >>