X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اصول ارزشی اخلاقی ورزش


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اصول ارزشی اخلاقی ورزش

چکیده:

بازی ورزش ازتمایلات نیازهای اساسی انسان بشر داشتن یک زندگی سرشار توانایی ، طراوت نیرومندی توام زیبایی جسمی وروحی مطلوب وبرای دستیابی پرداختن فعالیتهای ورزشی ضروری است. بسیاری صاحبنظران مسائل تربیتی معتقد هستند فعالیتهای ورزشی ارزشها اموزش دهد . واز طریق کار گروهی ، رفتار ورزشی ، همکاری، انضباط اعتماد نفس اموخته شود وبدین ترتیب نتایج مطلوب ورزش بهره گیری شود .

ورزش جوانان کمک القای ارزشها وبه عنوان عامل مهمی جلوگیری بزه کاری توجه قرار گیرد . نسیم ولایت ورزش واقع جاری شدن روح پاک ورزش ,بوی خوش دوستی صداقت ,راستی, درستی , نیرومندی,جوانمردی وگسترش منش ورزشی ارزش پهلوانی درعرصه مختلف وچگونگی اشاعه جامعه است.

در زمینه مسائل فرهنگی ما فقر پژوهش روبرو هستیم. امیدوار هستیم که صاحب نظران پژوهشگران عرصه مختلف ورزش ,مسائل فرهنگی ورزشی بیشترمورد امعان نظرقرار دهند . دراین راستا ابتکار بسیج ورزش کشوررا که یک نهاد عمومی فرهنگی غیر دولتی , برگزاری همایش نسیم ولایت ورزش ارج نهیم

در مقاله ضمن تعاریفی اصطلاحات واژه ورزش - نسیم - ولاء - ولایت – پهلوانی مفهوم ورزش اصول ارزشی اخلاقی مربیگری اشاره شود.

ای نسیم سحری بندگی ما برسان فراموش مکن وقت دعای سحرم

حافظ

. ورزش مسئولیت اخلاقی

ورزش مدرسه ایده ال زندگی مهارتهایی طریق بازی ,تربیت بدنی ورزش فراگرفته شوند رشد توسعه عمومی اخلاقی بسیار اساسی تلقی شود. ورزش جهت جاذبه زیاد همواره ستایش بوده امر معنا که جوانان جنسیت ، نژاد ملیتهای مختلف طریق ورزش اموزند ارزشهای یکدیگررا بپذیرند ارزشهای فرهنگی جامعه احترام بگذارند.

در ایران کهن ورزش مسئولیت اخلاقی همزاد بوده اند. پاسداری زندگی خانوادگی قومی ملی برابر تجاوزات بیگانگان بدن نیرومند چابک مقاوم ایجاب کرده امر بدون درک مسئولیت اخلاقی خاطر دفاع مقدسات نوامیس انسانی نمی توانست میسر باشد. طورکلی تاریخ ورزش ایران تاریخ حماسه پهلوانان وجوانمردان بوده وورزشکاران ایرانی کسب فضایل اخلاقی کسب توانایی ورسیدن ا هداف نظامی اجتماعی کوشیدند. دردوران تمدن اسلامی باتوجه اهمیت فعالیت ورزشی درتامین سلامتی جسمی وروحی انسانها درمکتب تربیتی اسلام , سلامتی بالاترین نعمت شمار امده (الصحه الفضل النعم حضرت علی "ع") شاهد شکل گیری فعا لیت ورزشی درغالب ایین فتوت درلنگرگاه ها, ورزشخانه زورخانه بوده ایم

بررسی واژه کلیدی

در فرهنگ لغات درخصوص واژه ورزش امده : ورزش Varz- eŠ ورزیدن )برهان ) (انندراج)

1- عمل کردن، کار کردن 2- حصول 3- کاشت ، زراعت، « کسی کجا تخم چارپای بهنگام ورزش نبودی بجای » ( شا، بخ 8: 2315 )4- عمل، کار 5- شغل ، حرفه ،پیشه ، « ( شا، بخ 1: 60 ) 6- اجرای مرتب تمرین بدنی منظور تکمیل قوای جسمی روحی (معین) امده است:

بشد رای واندیشه کشت ورز مردم ز ورزش همی گیرد ارز

****

شما دیر مانید وخرم بوید رامش سوی ورزش خود شوید

فردوسی

با بلاهای دوست ورزش کن خویشتن بلند ارزش کن

****

هر چه ورزش کنی همانی تو نیکویی کن اگر توانی تو اوحدی

ورزش خانهV.- xana (-e) (امر)

جایی که تمرین بدنی پردازند ؛ زورخانه :

« باز دو نرگس خوش نگه مستانه میکند ورزش بیداد ورزشخانه »

( گل کشتی. تاریخ ورزش باستانی . 389 )

ورزش کردن V.- Kardan ( مص.ل )

1- ممارست کردن ، تمرین کردن ، ورزیدن :

« بلاهای عشق ورزش کن خویشتن بلند ارزش کن »

( اوحدی . سروری )

2- اجرا کردن تمرینهای بدنی بمنظور تکمیل قوای جسمی روحی بطور مرتب ( _ شاهد ورزش خانه

ورزیدگی Varzỉda (e) –gi ( ورزیده) ( حامص)

ورزیده بودن ، تجربه داشتن : « هنر خود ورزیدگی مهارت نشان داد »

ورزیدن Varz -ỉdan ( = برزیدن په.Varzitan - ورز ) ( مص ل.) ( ورزید ، ورزد ، خواهد ورزید ، بورز ، ورزنده ، وزرا ، ورزیده ، ورزش ) 1- کارکردن 2 - پیاپی انجام دادن

« بیا ما مور ز کینه داری که حق صحبت دیرینه داری » ( حافظ . 312)

3- ممارست کردن 4- کوشیدن 5- حاصل کردن ، اندوختن 6- زراعت کردن

ورزیده Varz- ỉda (-e) ( ورزیدن)

1 – کار کرده 2- پیاپی انجام داده 3- شخص ممارست کرده ، تمرین کرده، تجربه دارنده « مدت هفت سال صنعتکارانی ورزیده متعدد درها پنجره کار کرده اند»( مراه البلدان . ج 4 104)

4- کوشیده 5- حاصل کرده، مکتسب ، بدست امده

« فرستم بگنج تو گنج خویش همان ورزیده رنج خویش » ( شا. بخ 6، 1797)

6- زراعت کرده 7 – مکرر بکار برده ، مستعمل (پوست غیره )

نسیم nặsim

باد نرم _(منتهی الارب )

باد نرم خنک - دم باد _(منتهی الارب ) - باد خوش (دستوالغات زمخشری چیزی بوی خوش دارد (غیاث اللغات) (انندراج) ، بوی معطر بوی بهشت (فرهنگ معین )- باد مطبوعی که هوای گرم ورزد

وقت انست ازخواب جهالت سر خویش برکنی تابه سرت بروزد علم نسیم

ناصر خسرو


<< 1 ... 27 28 29 30 31